Dagsorden til generalforsamling i V6’s Venner

Generalforsamling V6’s Venner

D.24. april 2017 på Nym. Museum kl. 19

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af 3 bestyrelses medlemmer. Genvalg kan finde sted.
  5. Valg af revisorer.
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Orientering om aktiviteter i 2017. Servering af  øl/vand/ sandwich
  8. Evt.